The Best bookmaker bet365 Bonus

EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ


Misiunea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, este aceea de a sprijini comunităţile, cetăţenii şi echipele de răspuns în demersul acestora de a construi, susţine şi perfecţiona capacităţile necesare protecţiei şi intervenţiei în situații de urgență, de a reduce pe cât posibil vulnerabilitatea comunităţilor la riscurile la care sunt expuse.
Ritmul rapid al schimbărilor din întreaga lume, de la cele climatice la cele economice, are un impact deosebit asupra activităţii Sistemului Naţional al Managementului Situaţiilor de Urgenţă şi implicit asupra instituţiei noastre, ce  impune o adaptare permanentă a tehnicilor de management a situaţiilor de urgenţă, dar şi a metodelor de intervenţie.
Este deci crucial pentru instituţia noastră să previzionăm și să identificăm tendinţele de manifestare a riscurilor la care sunt expuse comunităţile şi cetăţenii, de evoluţia societăţii şi a impactului acestei evoluţii asupra securităţii cetăţeanului. Aceasta presupune că  va trebui să conlucrăm cu toate nivelurile societăţii, dar mai ales cu cetăţenii – partenerii noştri cei mai importanţi pentru a asigura un răspuns rapid şi eficient la producerea unor situaţii de urgenţă care să implice protecţie suficientă, participare extinsă, rezultate palpabile şi eficienţă în utilizarea resurselor.


Inspectoratul își stabilește o serie de obiective orientate către reducerea substanțială a pierderilor de vieți omenești, afectării sănătății, bunurilor populației și a mediului, obiective care impun o abordare activă și integrată a continuității procesului de creștere a capacității operaționale și de răspuns a inspectoratului.

I. OBIECTIVE INSTITUȚIONALE
I.1. Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate în perioada analizată, a vizat creşterea capacităţii operaţionale şi de răspuns, reducerea impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi îmbunătăţirea calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei, sens în care s-au întreprins acţiuni pentru:
•    creşterea rezilienţei societăţii civile, faţă de producerea dezastrelor naturale şi asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al forţelor de intervenţie;
•    o abordare cuprinzătoare a managementului situaţiilor de urgenţă, la nivelul judeţului Maramureş;
•    reducerea timpilor de răspuns la intervenţii;
•    îmbunătăţirea indicatorilor specifici inspecţiei de prevenire;
•    armonizarea relaţiilor de colaborare între segmentul operativ şi cel preventiv;
•    eficientizarea acţiunilor preventive prin implementarea conceptului de securitate la incendiu în acord cu cerinţele reglementărilor europene actuale;
•    gestionarea cu maximă eficienţă a tuturor resurselor;
•    menţinerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenţie;
•    îmbunătăţirea cooperării şi colaborării interinstituţionale;
•    menţinerea şi creşterea imaginii pozitive a inspectoratului în mass-media;
•    accesarea de fonduri europene în vederea iniţierii de noi proiecte în domeniul situaţiilor de urgenţă;
•    implicarea şi responsabilizarea autorităţilor locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

II. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
II.1. ÎN PLAN OPERAȚIONAL
Activitatea principală în plan operaţional s-a axat pe creşterea capacităţii de răspuns, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi oportune pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, intervenţia pentru înlăturarea efectelor negative ale manifestării tipurilor de risc şi restabilirea stării provizorii de normalitate.
În  zona de competenţă a inspectoratului nostru, în perioada de referinţă, serviciile profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Maramureş au intervenit la 8130 acţiuni de intervenţie, în medie 22,27 intervenţii pe zi.
Comparativ cu anul 2017, numărul situaţiilor de urgenţă la care am intervenit a scăzut cu  8,32 % (reprezentând 728 situaţii de urgenţă).
Situaţiile de urgenţă se împart astfel:
- 6075   cazuri de  asistență medicală de urgență și prim-ajutor calificat;
- 378     incendii ;
- 252     arderi necontrolate
- 77       descarcerări;
- 17       acțiuni pentru protecția mediului;
- 148     cazuri de asistență a persoanelor;
- 103     reprezentând alte situații de urgență.(GRAFIC)
Pe lângă acestea au mai fost executate 712 recunoaşteri şi instruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă şi 69 exerciţii.
În toate aceste acțiuni au fost salvate 41 persoane, din care 9 copii și 32 adulți. De asemenea, au fost salvate 27 animale  și bunuri în valoare de peste 45.000.000 lei, iar pagubele au depăşit 21.000.000 lei.
Din păcate,  pe timpul intervenţiilor la incendii au fost înregistrate şi victime: 11 persoane decedate și 10 persoane rănite, toți fiind adulți și un cadru militar din instituția noastră rănit.
Ca o concluzie, pe linia intervenţiilor la incendii se observă o scădere a numărului acestora cu  8,4%, principalele cauze fiind coșurile de fum defecte sau necurățate unde a fost înregistrată o scădere cu 18%, o scădere a cauzelor reprezentate de focul deschis cu 19% şi o creștere cu 15% a incendiilor cauzate de instalații electrice defecte faţă de cele din anul precedent. (GRAFIC)
Durata medie a intervenţiilor a fost de 1 oră 24 minute şi 28 secunde, în creștere cu aproximativ 10 minute și 11 secunde, comparativ cu anul precedent.(GRAFIC)
Timpii de răspuns realizaţi în comparaţie cu anul trecut (GRAFIC):

Timpul mediu de răspuns    2017    2018
Timpul mediu de răspuns la incendii    12 min 39 sec    12 min 05 sec
Timpul mediu de răspuns pentru interv. SMURD    12 min 34 sec    12 min 33 sec

În gestionarea situațiilor de urgență au fost solicitate și au fost implicate și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență organizate la nivelul Unităţilor Administrativ Teritoriale. Acestea au participat în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență la 106  dacțiuni, iar în 8 situaţii au intervenit fără sprijinul pompierilor militari.
Echipajele de prim-ajutor și terapie intensivă mobilă din organigrama inspectoratului au intervenit la un număr de 6458 acțiuni, în medie 17,69 acţiuni pe zi (cu 5,37 % mai puține decât în anul 2017), asistând 5868 adulți și 370 copii (GRAFIC).
3972 din interveţiiile amintite au avut loc în mediul urban  și 2486 în mediu rural.
Timpii de răspuns ai echipajelor SMURD realizaţi în comparaţie cu anul trecut, sunt următorii (GRAFIC):
Timpul mediu de răspuns    2017    2018
Timpul mediu de răspuns în mediu urban    9 min 41 sec    7 min 24 sec
Timpul mediu de răspuns în mediu rural    17 min 06 sec    16 min 54 sec

Dinamica acţiunilor de intervenţie produse pe raza judeţului Maramureş în ultimii 5 ani, se prezintă astfel (GRAFIC):
-    anul 2014: 7587
-    anul 2015: 8902
-    anul 2016: 8924
-    anul 2017: 8954
-    anul 2018: 8130
Scăderea numărului de acțiuni de intervenție se datorează intensificării măsurilor cu caracter preventiv și a susținerii activităţilor de informare preventivă în cadrul campaniei naţionale de informare şi educare preventivă a populaţiei, reorientarea activităților preventive în funcție de evoluția situației operative, dar și unor măsuri adoptate ca urmare a analizei situației operative privind eliminarea unor acțiuni ”atipice” ce nu fac obiectul unor situații de urgență sau nu ne implică direct ca structură cu rol principal în gestionarea acelui tip de risc  și nu în ultimul rând numărului crescut al zilelor de scoatere din intervenție a ambulanțelor SMURD.
În baza Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul managementului eficient al tipurilor de risc, au fost organizate 14 şedinţe extraordinare şi 2 şedinţe ordinare, în cadrul cărora au fost adoptate 16 hotărâri.
A fost asigurată, de asemenea, transmiterea către personalul cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă a unui număr de 69 avertizări COD PORTOCALIU, 388 mesaje de atenţionare COD GALBEN şi 82 informări meteorologice.
A fost actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare  al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a fost reorganizată componenţa acestuia și au fost organizate noile grupuri de suport tehnic pentru toate tipurile de risc identificate în plan teritorial.
Documentele subsecvente de planificare și organizare a intervenției, dar și  concepțiile generale de intervenție primite de la eșalonul superior pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, incendii de pădure și cutremur, au fost diseminate în cadrul ședințelor de CJSU și au stat la baza întocmirii și actualizării Planurilor de intervenție comune și a Concepțiilor de intervenție județene.
Cele mai relevante intervenţii au fost :
    Intervenția din dimineața zilei de 27.03.2018, pentru gestionarea situației de urgență generate de revărsările apelor de mină de la galeria minieră Breiner din comuna Băiuț, ca urmare a spargerii zidului ce obtura gura minei acest fapt a generat afectarea a 3 gospodării, deteriorarea DJ 109 U și deversarea apelor reziduale în râul Lăpuș;
    Gestionarea situației de urgență generată de un accident cu victime multiple în data de 01.04.2018 pe raza municipiului Baia Mare, soldat cu 11 victime, pentru care a fost activat Planul Roșu de intervenție județean;
    Intervenția pentru stingerea incendiului de fond forestier din perioada 06.05 - 08.05.2018 în localitatea Borșa, pe versantul sudic al Vârfului Picioru Caprei, unde incendiul a afectat o suprafața totală de 70 ha, pentru lichidarea căruia au intervenit forțe și mijloace din urgența a II-a;
    Intervenția pentru lichidarea unui incendiu în Baia Borșa din 25.05.2018, la un ansamblu de magazii de lemne aflate în imediata apropiere a două blocuri de locuințe și respectiv acoperișul unui bloc, pentru lichidarea căruia au intervenit forțe și mijloace din urgența a II-a;
    Intervenția pentru lichidarea unui incendiu la S.C. Remin Forest din Târgu Lăpuș în data de 28.07.2018, pentru lichidarea căruia au intervenit forțe și mijloace din urgența a II-a.

II.2. ÎN PLANUL ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE, PREGĂTIRE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
2.1 Prevenirea situaţiilor de urgenţă
Controalele de prevenire au vizat, cu preponderenţă, instituţiile, operatorii economici, obiective hidrotehnice şi obiective de investiţii. De asemenea, s-au desfășurat controale la obiective publice la care se înregistrează aflux de persoane în zilele libere, de sărbători legale sau pe durata nopţii, în principal din categoria cluburi, baruri, discoteci, mall-uri, săli de spectacol ori cinematografe şi structuri de cazare turistice.
Aceste activităţi preventive inopinate, au evidenţiat o foarte bună corelare cu obiectivele şi perioadele vulnerabile (pe durata nopţii, când se înregistrează mare afluenţă de persoane) şi au prilejuit aplicarea fermă a legii.
    În anul 2018 măsurile adoptate şi acţiunile întreprinse în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenta au urmărit îndeplinirea dezideratului care stă la baza întregii activităţi a instituţiei – creşterea nivelului de securitate a vieţii cetăţenilor, protejarea proprietăţii și a mediului.   
Pe timpul celor 973 controale efectuate au fost depistate 2804                                                                                                                                                     deficienţe, din care 505 au fost înlăturate operativ (soluționate pe timpul controlului), ponderea fiind de 18 %, iar 2108 au fost sancţionate contravenţional (ponderea fiind de 75,17%, din totalul celor constatate).
Pe timpul controalelor  de prevenire a situaţiilor de urgenţă efectuate, pentru încălcările la actele normative în vigoare, s-au aplicat 495 de amenzi în cuantum de 849.600 lei şi 1613 avertismente, în domeniul securității la incendiu și protecției civile.
Numărul de amenzi aplicate este în creștere cu 283,72 % comparativ cu anul precedent. De asemenea, cuantumul amenzilor a crescut cu 330,18 %, iar numărul de avertismente aplicate a crescut cu 404,06 %.
Raportând numărul amenzilor aplicate la numărul de inspectori, rezultă aproximativ 70,71 amenzi pe inspector (de cinci ori mai multe față de anul precedent), media valorii unei amenzi fiind de 1716,36 lei.
În perioada analizată au fost soluţionate de către personalul inspecţiei un număr de 28 de sesizări în domeniul situaţiilor de urgenţă, din care 27 în domeniul apărării împotriva incendiilor şi una în domeniul protecţiei civile, sesizările fiind în scădere față de anul precedent cu 41,67 %.
S-a acordat un număr de 472 asistențe tehnice de specialitate privind securitatea la incendiu și protecție civilă, în creștere față de anul precedent cu 176,02 %.
De asemenea, cadrele Inspecției de prevenire au participat în 119 comisii din care: 35 de analiză tehnică, 57 comisii de recepție la terminarea lucrărilor și 27 comisii tehnice de urbanism, în creștere față de anul precedent cu 58,66 %..
Au fost efectuate 26 audituri de supraveghere a persoanelor autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incediilor, activitatea fiind în creștere față de anul precedent cu 271,43 %.
Şi în anul 2018 s-au desfăşurat activităţi de informare preventivă în cadrul campaniei naţionale de informare şi educare preventivă a populaţiei
 R.I.S.C – „Renunţă Improvizaţiile Sunt Catastrofale!” şi „Siguranţa nu e un joc de noroc!” .
Au fost desfăşurate 950 activităţi de informare preventivă (instruiri, exerciţii de simulare, activităţi interactive în unităţile de învăţământ, puncte de informare, Ziua Porţilor Deschise etc.).  
Activităţile de informare preventivă desfăşurate de inspectorat au fost susţinute de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin furnizarea și distribuirea la nivelul județului a peste 14.456 pliante, flyere, broşuri, afişe, minicalendare şi stickere drept materiale suport, în creştere cu 55% faţă de anul 2017.  
Pe linia activității de avizare-autorizare, au fost soluţionate:
-    413 solicitări pentru emiterea de avize de securitate la incendiu;
-    98 solicitări pentru emiterea de autorizaţii de securitate la incendiu;
-    12 solicitări pentru emiterea de avize de protecţie civilă;
-    6 solicitări emitere acord pentru organizarea jocurilor de artificii.
    Totodată, au fost emise:
-    142 avize de securitate la incendiu;
-    41 autorizaţii de securitate la incendiu;
-    1 aviz de protecție civilă;
-    6 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii;
-    39 avize amplasament în parcelă;
-    9 puncte de vedere pentru întocmire PUG, PUZ și PUD.

2.2. Pregătire şi dezvoltare profesională
În perioada de referinţă, un total de 81 de cadre de la nivelul subunităților de intervenție au urmat cursuri sau module de formare în cadrul centrelor de pregătire și 16 voluntari au absolvit programul de pregătire organizat de unitate.
Ca urmare a absolvirii cursurilor de specialitate în mediu acvatic, în anul 2018 au fost brevetați 3 subofițeri pentru desfășurarea misiunilor de scufundare în mediu acvatic, așadar putem beneficia la nevoie de o echipă autonomă de scafandri de intervenție. De asemenea, în baza Programei analitice a stagiilor de formare, 5 subofițeri din cadrul Detașamentului de pompieri “Cpt. Adrian Marchiș” Baia Mare, au fost brevetați ca ”Specialiști de clasă alpiniști de intervenție”.
În vederea pregătirii populației și autorităților, au fost efectuate:
-  26 exerciții de alarmare publică;
-  76 exerciții de alarmare desfășurate cu comitetele locale pentru situații de urgență și centrele operative cu activitate temporară;
-  22 exerciții de alarmare cu serviciile private pentru situații de urgență.
Au fost efectuate 33 de activități de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cu autorități publice, reprezentanți ai instituțiilor și operatorilor economici din județ, fiind instruite cu această ocazie 1039 persoane.
În vederea pregătirii personalului operativ al SVSU - SPSU, au fost organizate Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în 7 etape zonale și o etapă județeană.
Rezultatele cele mai notabile au fost obținute de SVSU Groși, ce a ocupat locul I la etapa județeană și tot locul I la etapa interjudețeană, respectiv SPSU S.C. Aramis Invest - Baia Mare ce a ocupat locul I la etapa județeană și locul II la etapa interjudețeană.
Menționăm, de asemenea, că în urma participării la etapa Națională, SVSU Groși a obținut un onorabil loc VI.
Pregătirea elevilor în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat prin participarea la faza judeţeană a concursurilor cu cercurile tehnico-aplicative de elevi  “Prietenii Pompierilor” şi concursul cu tematică de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa”, precum şi derularea Campaniilor naţionale ,,FOC – Flăcările omoară copii !” şi ,,RISC – Siguranţa nu e un joc de noroc !”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean – Maramureş – cu sprijinul E.ON România, la care au participat peste 3000 adulţi şi copii.
În perioada 16.06 – 17.06.2018 s-a desfășurat în municipiul Baia Mare și orașul Târgu Lăpuș o activitate de instruire a populației în situații de urgență sub egida ”Caravana SMURD – Fii pregătit”, activitate ce s-a bucurat de o afluență foarte mare de participanți, îndeosebi în rândul copiilor.

II.3. ÎN PLANUL RESURSELOR UMANE
1.    Gestionarea resurselor umane
Pe linie de resurse umane, din perspectiva încadrării, unitatea a avut în anul 2018 un grad mediu de ocupare de 88,66%.
La data de 31.12.2018 în statul de organizare al inspectoratului erau vacante 60 posturi.
Au fost organizate 11 concursuri pentru ocuparea unor posturi cu recrutare prin încadrare directă, (3 de ofițer și 8 de subofițer) și 2 concursuri pentru ocuparea unor posturi de ofițer cu funcții de conducere.
Media de vârstă a personalului inspectoratului este de 38 ani, pe categorii prezentându-se  astfel : ofițeri -  37 ani, maiștri militari – 31 ani, subofițeri – 38 ani, și  personal contractual – 53 ani.(GRAFIC)
II.4. ÎN PLAN LOGISTIC
Activitatea desfăşurată a avut ca scop principal menţinerea în stare de operativitate a tehnicii din dotare, asigurarea cu carburanţi-lubrifianţi, asigurarea cheltuielilor curente minime pentru desfăşurarea activităţii tuturor subunităţilor inspectoratului.
În urma derulării de către I.G.S.U. a proiectelor  ”Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență – VIZIUNE 2020, Îmbunătățirea Capacității de Intervenție la Urgențele Medicale, Răspunsul Eficient Salvează Vieți- ERSL II, inspectoratului nostru i-au fost distribuite, următoarele mijloace tehnice de intervenție:
-    72 complete de aparate izolante prevăzute cu sisteme de alarmare în caz de lipsă a mișcării, tip ARIAC;
-    o autospecială transport efective la intervenție 16+1 locuri (microbuz) marca VW Crafter;
-    un container suport logistic al intervenției tip II – Multirisc
-    un container suport logistic al intervenției tip IV – Iluminat 450 kva.
-    trei ambulanțe tip B 4x4 marca Volkswagen Transporter;
-    două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime marca Iveco Magirus.
-    un autoturism Dacia Duster repartizat la Secția de Pompieri Vișeu de Sus.
Trebuie menţionat faptul că prin contracte de comodat au fost primite:
-    2 motofierăstraie de la Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare;
-    1 aparat de pregătire fizică multifuncțional de la o persoană fizică.
Vechimea autospecialelor din dotarea inspectoratului
Vechimea autospecialelor pentru stingerea incendiilor variază astfel: cu o vechime de exploatare între 0-10 ani – 36%, 10 – 20 ani – 4%, 20-30 ani – 14%, iar procentul cel mai mare îl reprezintă autospecialele cu o vechime în exploatare între 30-40 ani – 46% (ce au norma de casare îndeplinită) (Grafic).
Inspectoratul nostru are în dotare autospeciale SMURD cu o vechime între 1-5 ani – 36% și între 5 - 10 ani – 64 %.
În ceea ce priveşte gradul de asigurare cu mijloace de protecţie, acestea sunt asigurate astfel (Grafic):
Cască protecţie cu vizor pentru pompieri - 50,50%
Costum protecţie pentru pompieri - 82,29%
Cizme scurte din piele cu branţ metalic - 79,02%
Centuri de siguranţă -71,56%
Creditele bugetare deschise au fost utilizate în proporţie de 100% întocmindu-se documentele legale pentru angajarea, propunerea şi ordonanţarea cheltuielilor, iar cele alocate prin buget au fost utilizate în proporție de 99,85%.
Pe parcursul anului 2018 s-au derulat 734 achiziții directe on-line prin intermediul SEAP și 243 achiziții directe off-line, rezultând un procent de 75% achiziții efectuate on-line din totalul achizițiilor.
S-au efectuat de asemenea achiziții în valoare totală de 1.174.601 lei din care s-au efectuat achiziții on-line în valoare 713312,64 lei, rezultând un procent de 61% din totalul valoric al achizițiilor.Inspectoratul îşi desfăşoară activitatea în 10 locaţii, dintre care 4 sunt în administrare proprie şi 6 aparţin autorităţilor locale.
Din punct de vedere al spaţiilor administrative, acestea corespund şi sunt dimensionate adecvat, însă în prezent, cel mai problematic aspect de natură logistică rămâne lipsa spaţiilor de garare a tehnicii de intervenţie, unele autovehicule noi sunt garate afară, direct sub cerul liber, cu toate că acestea sunt utilizate în intervenție, fapt ce duce la o degradare prematură și accentuată a acestora.Pentru înlăturarea acestei disfuncționalități în cursul anului 2018 au fost întocmite și înaintate către IGSU documentele necesare promovării și aprobării unui obiectiv de investiții constând în construcția unui "Garaj autospeciale din elemente de construcție ușoară" la Detașamentul de Pompieri Baia Mare. Acest obiectiv de investiții va fi realizat în cursul anului 2019.
    Din bugetul alocat instituției noastre de Consiliul Județean Maramureș, în cursul anului 2018 s-au achiziționat următoarele:
-    mijloace fixe (multifuncțională A3) în valoare de 11.900 lei;
-    licențe sistem operare Windows în valoare de 12.000 lei;
-    obiecte de inventar (echipament protecție pentru intervenții la inundații, echipamente de comunicații de informatică, scule și echipamente pentru întreținerea tehnicii de intervenție) în valoare de 35.000 lei;
-    s-a reparat și înlocuit acoperișul la magazia nr. 2 de la sediul Inspecției de Prevenire, valoarea aproximativă a lucrărilor fiind de 50.000 lei;
-    au fost demarate și sunt în curs de finalizare lucrările de reparații interioare și modernizare a pavilionului principal de la sediul Inspecției de Prevenire, valoarea aproximativă a lucrărilor fiind de 79.000 lei;
-    de asemenea, au fost demarate lucrările de înlocuire a tabloului general pentru alimentarea cu curent electric a clădirii SMURD și realizarea unui sistem de automatizare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a sediului inspectoratului și a dispeceratului integrat 112 în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua publică, valoarea aproximativă a lucrărilor fiind de 53.000 lei.
        Această linie de finanțare a constituit un real ajutor pentru inspectorat reușindu-se suplimentarea dotării cu bunuri materiale și executarea de lucrări necesare îndeplinirii optime a misiunilor specifice unității.
În vederea accesării fondurilor europene a fost identificată o linie de finanțare în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020 în cadrul căreia, la apelul din luna mai, inspectoratul a depus spre evaluare 2 proiecte SOFT în valoare de 550.000 euro fiecare, în parteneriat cu Departamentul de stat pentru Situații de Urgență al Regiunii Ivano-Frankivsk din Ucraina.    În unul din proiecte inspectoratul nostru este aplicant iar în celălalt este partener. Prin aceste proiecte se intenționează achiziționarea unor echipamente și mijloace tehnice pentru intervenții la incendii de pădure și alte situații de urgență în zona montană a județului.
    Aceste proiecte sunt în curs de evaluare.
De asemenea, au fost desfășurate activități împreună cu Consiliul Județean Maramureș pentru identificarea și promovarea unui proiect european în vederea realizării Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției.
II.5. ÎN PLAN FINANCIAR. UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE
În anul 2018 unitatea noastră a avut în finanţare următoarele capitole:    
*Cap.61.05.00 „Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor” în sumă 33.405.500 lei;
*Cap. 68.06.00 „Asistenţă socială” în sumă de 151.156 lei.
*Cap. 68.50.00 ,,Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale,, în sumă  de 2.611 lei.
Fondul bugetar alocat unităţii noastre în anul 2018 a asigurat plata drepturilor salariale, a furnizorilor de utilităţi, precum şi desfăşurarea procesului pregătirii pentru intervenţie.
 În anul 2018, la cap.61.05.00 a fost alocat următorul Buget de cheltuieli:
•    Titlul I „Cheltuieli de personal” în sumă de 32.168.900 lei,
•    Titlul II  „Bunuri si servicii” în sumă de 1.236.600 lei,
Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fondurile bugetare repartizate unităţii noastre se prezintă astfel:
•    La Titlul I „Cheltuieli de personal” fondurile bugetare au înregistrat o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anilor 2016 - 2017.
       Detaliat pe articole situaţia se prezintă astfel (GRAFIC):

Articol bugetar    2016    2017    2018
10.01 „Cheltuieli salariale în bani”        16.521.100    18.336.500    23.952.600
10.02 „Cheltuieli salariale în natură”    7.030.000    7.218.750    7.631.400
10.03 „ Contribuţii”                                1.195.800    959.250    584.900
Fondurile bugetare alocate pe articole bugetare  la Titlul II „Bunuri si servicii” pentru Cap 61.05.00  se prezintă astfel:
-    articol 20.01 Bunuri si servicii   735.400 lei
-    articol 20.02 Reparaţii curente 238.700 lei
-    articol 20.05 Alte obiecte de inventar 139.300 lei
-    articol 20.06 Deplasări, detaşări, transferări 58.500 lei
-    articol 20.30 Alte cheltuieli 59.700 lei  (GRAFIC)
 La Titlul II „Bunuri si servicii”, în anul 2018 fondurile bugetare alocate au înregistrat o scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017 (pe total titlu II), prezentând creștere la articolele 20.05, 20.06 și 20.30,  astfel (GRAFIC):

Articol bugetar    2016    2017    2018
20.01 „ Bunuri si servicii”    1.248.000    1.037.700    735.400
20.02 „Reparaţii curente”      314.600    241.200    238.700
20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar”      103.500    17.700    139.300
20.06.01 „Deplasări, detaşări”    47.000    51.700    58.500
20.30 „Alte cheltuieli”    90.750    41.100    59.700
             
II.6. ÎN PLAN  JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
La nivelul I.S.U. Maramureș, în anul 2018, au fost înregistrate 4 noi dosare civile pe rolul diferitelor instanțe de judecată, fată de anul 2017, când au fost înregistrate 6 dosare civile și penale.
Au fost verificate şi avizate pentru legalitate 231 ordine de personal, 43 contracte şi proceduri de achiziţii şi 564 alte lucrări diverse care necesită aplicarea vizei de legalitate a consilierului juridic.
Din totalul de 11 dosare aflate în lucru în cursul anului 2018, în care unitatea are atât calitatea de pârât, reclamant şi de parte responsabilă civilmente, până la finele anului au fost soluționate definitiv 2 dosare, iar hotărârea unui dosar poate fi atacată cu apel la instanța superioară în grad.
După soluționarea în anul 2018 a celor 3 dosare mai sus amintite, prin hotărârile pronunțate, instanța nu a dispus achitarea de sume bănești în sarcina instituției.
    II.7. ÎN PLANUL ACTIVITĂȚII PSIHOLOGICE
    În perioada aprilie – ocrombrie  s-a desfășurat activitatea de evaluare psihologică periodică a personalului, în urma acestei activități au fost emise 490 de Avize psihologice pentru următoarele scopuri: executarea de acțiuni și intervenții speciale, precum și a altor activități care expun personalul implicat în desfășurarea lor la riscuri psihosociale, acordarea sau menținerea dreptului de a conduce ocazional autovehicule aparținând M.A.I., desfășurarea de activități ca artificier și pirotehnist, respectiv alte condiții de muncă particulare.  
    Verificările personalului nu au scos în evidență probleme, cu excepția a 3 cazuri ce au necesitat doar activități de monitorizare.
Menționăm de asemenea activitățile derulate în vederea constituirii grupului de psihologi voluntari, la nivelul județului Maramureș, pentru acordarea primului ajutor psihologic la dezastre și parcurgerea a două programe de profilaxie psihologică, unul pentru „Intensificarea activității de cunoaștere a subordonaților”, derulat în perioada ianuarie - februarie 2018 și cel legat de „Managementul stresului operațional la echipele de intervenție”, derulat în perioada mai – octombrie 2018.
III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ
Dintre cele mai importante realizări ale anului 2018, amintim:
-    racordarea la rețeaua electrică a ISU Maramureș printr-un nou branșament în vederea obținerii unui spor de putere mai mare (de la 30 kw la 130 kw)”;
-    reparații platformă betonată și alimentare cu apă și canalizare pentru ”Linia tehnică de întreținere a echipamentelor de protecție individuală”;
-    reparații la instalația electrică de la pavilionul intrare, la magazia de materiale și la garajul de la sediul inspecției de prevenire;
-    efectuarea demersurilor necesare pentru documentația de aprobare a obiectivului de investiții ce privește realizarea unui garaj pentru autospeciale din elemente de construcție ușoară la sediul ISU Maramureș;
-    depunerea unui proiect,  în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş, pentru realizarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a intervenţiilor Maramureş – în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Ungaria – Slovacia - România - Ucraina 2014-2020;
IV. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
În perioada menţionată, personalul compartimentului Informare si Relaţii Publice a redactat şi difuzat 96 de comunicate de presă, care au apărut în presa audio-vizuală şi în cea tipărită, precum şi în publicaţiile de pe internet.     
Comunicatele difuzate s-au reflectat în mass media locală după cum urmează:
- publicații online și scrise: 595 apariții din care 140 pozitive, 453 neutre și 2 negative;
- posturi de televiziune: 206 din care 57 pozitive și 149 neutre;
- posturi de radio: 129 de difuzări din care 38 au fost polarizate pozitiv și 91 neutre (Grafic).
În anul 2018, imaginea inspectoratului a fost preponderent pozitivă.
V.    DISFUNCTIONALITATI IN ACTIVITATE.
În cadrul procesului de realizare a capabilităților principalelor misiuni care să permită un management performant al situațiilor de urgență, inspectoratul nostru este afectat de o serie de probleme recurente:
    Creșterea insuficientă a capacității operaționale și de răspuns în raport cu necesitățile societății și cu exigențele cetățenilor;
    Lipsa spaţiilor de garare a autovehiculelor existente în parcul auto, ceea ce duce la degradarea prematură şi accentuată a acestora;
    Încadrarea insuficientă cu personal la nivelul structurilor inspectoratului;
    Existența în continuare a  tehnicii specifice de intervenție având o uzură morală și fizică accentuată;
    Creșterea numărului, diversității și sensibilității intervențiilor, în condițiile în care resursa umană se confruntă cu nevoia de adaptare continuă a competențelor;
    Parcurgerea unui proces de îmbătrânire graduală și sistematică a efectivelor și de pierderi de personal;
    Necesitatea acoperirii de noi competențe în domeniul situațiilor de urgență;
    Insuficiența echipamentului de protecţie pentru întregul personal din cadrul subunităților;
    Totodată, luând în calcul suprafaţa unităţilor administrativ-teritoriale, riscurile implicate în plan teritorial, specificul intervenţiilor, numărul şi mărimea localităţilor, numărul populaţiei, caracteristicile fizico-geografice ale unităţilor administrativ-teritoriale, timpii de răspuns, raza medie a raioanelor de intervenţie şi viteza medie de deplasare a autospecialelor, la nivelul zonei de competenţă a judeţului,  ar fi necesară operaționalizarea a încă trei subunităţi, dotate cu cel puţin o autospecială de lucru cu apă şi spumă, cu accesorii de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat;
    Lipsa poligoanelor cu materiale specifice pentru instrucția de specialitate, respectiv a unui turn de instrucție;
    Neimplicarea suficientă a Comitetelor Locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe raza unităţilor administrativ teritoriale din competenţa acestora.
VI.    PRINCIPALELE DIRECTII DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2019
    Menţinerea în stare de operativitate a tehnicii de luptă și utilajelor pentru intervenţie, asigurarea resurselor necesare şi alocarea acestora până la nivelurile de maximă eficienţă şi operativitate;
    Continuarea demersurilor către Consiliul Judeţean pentru implementarea proiectului  Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor;
    Obţinerea documentaţiilor necesare şi construirea unui garaj ce va fi finanţat din fondurile IGSU;
    Scăderea numărului de incendii la gospodăriile populaţiei ce au drept cauză exploatarea necorespunzătoare a coşurilor de fum şi a instalaţiilor de încălzire;
    Reducerea numărului de obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;
    Evidențierea indicatorilor relevanți ce trebuie monitorizați;
    Pregătirea în fiecare domeniu de răspuns, crescând reziliența la un nivel care să permită adaptarea rapidă la scenariul cel mai rău cu care ne putem confrunta;
    Continuarea demersurilor necesare asfaltării curţii interioare de la reşedinţa unităţii şi Detaşamentul de Pompieri „Căpitan Marchiş Adrian” Baia Mare;
    Continuarea cooperării cu Consiliul Judeţean Maramureş în vederea achiziţionării unor autospeciale necesare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
    Reanalizarea statului de organizare în vederea identificării unor structuri subdimensionate (Avizare-autorizare, structuri de intervenţie) şi efectuarea propunerilor pentru suplimentarea acestora cu indicatori;
    Identificarea şi promovarea unor proiecte ce urmează a fi derulate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră;
    Implementarea unor măsuri ce vizează aspecte de natură psihologică ce trebuie monitorizate de către şefii nemijlociţi şi direcţi;
    Eficientizarea colaborării cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile deconcentrate şi descentralizate de specialitate, precum şi cu societatea civilă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin inspectoratului.


Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2021  StirileMM.ro