TITULARIZARE 2015. În această săptămână trebuie depuse dosarele de înscriere. Tot ce trebuie să știi despre examenul din acest an

  • Tipărire


Înregistrarea cererilor de înscriere (dosarelor) ale candidaţilor care vor participa la concursul de ocupare a a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate – sesiunea 2015 se va face între 11-19 mai 2015, la secretariatul comisiei de concurs, de la ISJ Prahova, Ploieşti , str. Democraţiei nr. 35, anunță Inspectoratul Școlar Județean, precizând că în cadrul procesului se va face și o instruire a candidaţilor cu privire la modul de alcătuire a dosarului, la completarea fișei de concurs şi a cererilor, la calendarul concursului şi al repartizărilor.

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi catedrelor vacante/rezervate a cărui probă scrisă va avea loc la 15 iulie 2015 se organizează şi se desfăşoară conform Metodologiei - cadru aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 4895/ 2014, modificată și completată.

Potrivit documentului amintit, lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate cuprinde posturile şi catedrele didactice vacante/ rezervate raportate până la data de 7.05.2015 (inclusiv), de către conducerile unităţilor şcolare ca fiind neîncadrate în anul şcolar 2015-2016. În această listă nu sunt introduse posturile/catedrele rezervate ale directorilor / directorilor adjuncţi / inspectorilor.

Lista cuprinde posturi şi catedre pentru încadrare pe perioadă nedeterminată: - vacante, constituite de regulă din 1-2 unităţi de învăţământ, cu viabilitate de 4 ani, având în structură cel mult patru opţionale - se pot ocupa în baza mediei de minimum 7.00, obţinute la concursul din 2015, alcătuită din nota de min. 7 obţinută la proba practică/ orală/ inspecţie specială la clasă cât şi la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs, în limita numărului de posturi/ catedre publicate;

Pentru încadrare pe perioadă determinată: sunt complete sau incomplete (având mai puţin de 18 ore ), vacante sau rezervate . Pot fi ocupate în următoarea ordine: prin detaşare în interesul învăţământului; prin detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific; în baza mediei minimum 5,00 alcătuită din notele obţinute atât la proba practică/ orală/ inspecţie specială la clasă cât şi la proba scrisă din 2015; încadrare prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată(continuitate, art.85) în baza notelor de minim 5.00 obţinute la concursurile naţionale din 2014, 2013; încadrare pe perioadă determinată în anul şcolar 2015 - 2016, în baza mediilor obţinute la concursurile naţionale din 2014, 2013.

Unele posturi/catedre au menţionate avize.

Lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate a fost publicată AICI.

Înscrierea candidaților la concurs:

Inspectorii şcolari vor furniza zilnic între orele 10:00-11:00 şi 13:00-14:00 explicaţii referitoare la componenţa dosarului, la modul de completare al formularelor, calendarul concursului, perioadele de repartizare.

După instruire se face verificarea dosarelor la secretariatul special al ISJ Prahova (sălile 12, 13).

La acest concurs se pot înscrie candidaţii care :

- îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 9 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic,  

- deţin drept de practică în învăţământul preuniversitar (au definitivatul) sau au finalizat pregătirea psihopedagogică.

Componenţa dosarului este cea indicată în cererile tip. Nerespectarea ordinii documentelor anexate atrage după sine neverificarea dosarului şi neînregistrarea lui.

Ordinea documentelor în dosar este următoarea:

- Fişa tip de înscriere (pentru introducerea datelor în sistem informatic)

- Cererea/cererile de înscriere. Un candidat poate depune în acelaşi dosar următoarele tipuri de cerere: A)Dacă este titular: a)de înscriere la concurs b)de detaşare prin concurs specific (punctaj). B)Dacă nu este titular: a) cerere de înscriere la concurs b)cerere de încadrare prin continuitateîn baza mediilor de minim 5,00 din 2014, 2013 c)

cerere de înscriere îm baza mediilor de minim 5,00 din 2014, 2013

- Avizele pentru încadrarea prin continuitate, de cult (pentru candidaţii de la religie) , de la învăţământul particular, militar, pedagogic,step by step, IGP/ARR, învăţământ special.

- Copia legalizată a diplomei/diplomelor de studii, a foii/foilor matricole.

- Absolvenţii promoţiei 2015 vor prezenta în perioada 11-19 mai 2015 adeverinţă, în original, că sunt în an terminal, cu specificarea clară a facultăţii, a nivelului de studii, a specializării/specilizărilor şi în copie legalizată adeverinţa de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică. În perioada 9-13 iulie 2015 ( la validare) absolvenţii promoţiei 2015 depun la dosar copia legalizată a adeverinţei din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, masterat.

- Celelalte documente, în ordinea enumerată în cerere/cereri.

CALENDARUL ETAPEI

1) 11 – 19.05.2015 - înregistrarea cererilor de înscriere (dosarelor) ale candidaţilor conform programului afişat;

2) 25.05.2015 - validarea fişelor de înscriere de către candidaţi. Neprezentarea la validare determină anularea înscrierii.

Absolvenţii promoţiei 2015 realizează validarea în 9-13 iulie 2015.

3) 26.05.2015 – afişarea listei candidaţilor înscrişi (validaţi)

4) 26-27.05.2015 – alcătuirea graficului de desfăşurare a inspecţiilor speciale/ probelor practice de către comisiile de organizare.

Pentru fiecare candidat se va preciza data, unitatea şcolară, clasa, tema. Graficul va fi publicat pe site-ul ISJ Prahova

www.isj.ph.edu.ro .

5) 2.06.2015 - 12.06.2015 susţinerea inspecţiilor speciale/ probelor practice/ orale;

6) 15.07.2015 – susţinerea lucrării scrise (la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti, Colegiul Naţional „M. Viteazul” Ploieşti şi Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti ; în funcţie de numărul de candidaţi vor fi stabilite şi alte locaţii)

7) 20.07.2015 – afişarea rezultatelor

8) 20.07-21.07.2015 – înregistrarea contestaţiilor la I.S.J. Prahova ( până la ora 12.00)

9) 24.07.2015 – afişarea rezultatelor finale.

10) 27-28.07.2015 – repartizarea, în şedinţă publică, a posturilor publicate pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a candidaţilor care au obţinut media minim 7.00.

http://www.telegrama.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=41098:titularizare-2015-in-aceasta-saptamana-trebuie-depuse-dosarele-de-inscriere-tot-ce-trebuie-sa-%C8%99tii-despre-examenul-din-acest-an&Itemid=108